Wednesday, August 29, 2012

Malaikat – Beberapa Catatan Ringkas.

M erupakan makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya, yang tabiatnya suka beribadat. Ash Shiddieqy menyebut; “Para salaf mengartikan malaikat dengan suatu makhluk yang dibebankan beberapa rupa kebajikan.... Syara` mengatakan malaikat itu diserah mengurus alam, menjaga cakrawala, matahari, bulan dan bintang, manusia binatang, tumbuh-tumbuhan, laut, darat dan sebagainya.” (TM Hasbi Ash Shiddieqy, al Islam Jld. 1, hal. 146/148).
 Mereka adalah:

  1. Petugas-petugas (tentera) Allah yang sentiasa sedia menjalankan tugasnya, firman Allah: 

Dan Allah Menguasai tentera langit dan bumi (untuk menyeksa orang-orang Yang derhaka); dan Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana (al Fath).

 2. Mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah, malahan sentiasa menurut perintah dan mengikut suruhan-Nya. Buktinya firman Allah dalam surah at Tahrim ayat 6: 

Wahai orang-orang Yang beriman! peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka Yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat Yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah Dalam Segala Yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan Segala Yang diperintahkan. 

Berbanding dengan makhluk jin dan manusia, malaikat adalah makhluk Allah yang sentiasa patuh dan tidak ada perkataan derhaka dalam kamus kehidupan mereka. Sebab itulah apabila Allah memerintah supaya sujud kepada Adam, semuanya tersungkur sujud kerana mematuhi perintah Allah. Bahkan di dalam surah Saba’ digambarkan oleh Allah tentang perilaku para malaikat: 

Dan (ingatkanlah) masa Allah menghimpunkan mereka semua (pada hari kiamat), kemudian ia bertanya kepada malaikat: "Adakah orang-orang ini, (kamu setujui) menyembah kamu dahulu?" Malaikat menjawab: "Maha suci Engkau (dari adanya sebarang sekutu denganmu). Engkaulah (yang Kami hubungi sebagai pemimpin dan) Pelindung Kami bukan mereka. (tidak ada hubungan dari pihak Kami Dengan mereka mengenai penyembahan mereka kepada kami), bahkan mereka adalah menyembah jin Syaitan; kebanyakan mereka pula percaya kepada jin Syaitan itu (sebagai sekutu Tuhan Yang dipuja dan dipatuhi)". 

3. Malaikat juga bertugas sebagai pesuruh Allah, dan ditempatkan oleh Allah mengikut kesesuaian kerjaya masing-masing. Firman Allah:

 Dan apabila datang kepada mereka sesuatu keterangan, mereka berkata: "Kami tidak akan beriman sehingga Kami juga diberi (wahyu) sama seperti Yang telah diberikan kepada pesuruh-pesuruh Allah". Allah lebih mengetahui di mana (dan kepada siapakah Yang sepatutnya) ia berikan jawatan Rasul (dan wahyu) Yang diberikanNya itu. orang-orang Yang melakukan perbuatan Yang salah itu akan ditimpa kehinaan di sisi Allah, dan azab seksa Yang amat berat, disebabkan perbuatan tipu daya Yang mereka lakukan (al An`am). 

Sayyid Sabiq menyebut, ‘Tabiat atau pembawaan malaikat itu ialah secara sempurna berbakti kepada Allah, tunduk dan patuh pada kekuasaan dan keagungan-Nya dan mereka itu pun ikut mengatur hal ehwal alam semesta ini dengan mengikut kehendak dan iradah Allah Ta`ala” (Aqidah Islam, hal. 179).

 4. Bersih dari sebarang dosa dan noda. Telah sepakat ulama Islam menetapkan bahawa ‘malak’ yang mengurus urusan wahyu, terpelihara dari salah sebagaimana Allah memelihara Nabi-nabinya dari kesilapan dan kesalahan-kesalahan. Tentang malaikat-malaikat lain, mereka berselisih pendapat....Imam Fakhrur Razy mengatakan: “Kebanyakan ulama’ menetapkan terpeliharanya malaikat dari segala dosa. Sebahagian ulama mengatakan ada juga malaikat yang bersalah, dan tiada mesti semua malaikat itu terpelihara dari salah.

 Mereka yang mengatakan tiada semua malaikat itu terpelihara, dengan mengambil dalil dari kederhakaan Iblis... namun yang jelas Iblis bukanlah dari golongan malaikat, tetapi dari golongan jin, lihat ayat Allah:

 Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam"; lalu mereka sujud melainkan Iblis; ia adalah berasal dari golongan jin, lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya. oleh itu, Patutkah kamu hendak menjadikan Iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib Yang menjadi pemimpin selain daripadaku? sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu. amatlah buruknya bagi orang-orang Yang zalim: pengganti Yang mereka pilih itu (al Kahfi: 50). 

Ada juga yang mengambil dalil dari kisah Harut dan Marut, namun kisah ini masih diperselisihkan, ada yang mengatakan sebagai bohong, dan ada juga yang menganggapnya sebagai riwayat Israiliyyat, wallahu a`lam (Lihat TM Hasbi Ash Shiddieqy, al Islam Jld. 1, hal. 151-153).

Sayyid Sabiq menyebut: “Malaikat itu disucikan dari kesyahwatan-kesyahwatan hayawaniyyah, terhindar sama sekali dari keinginan hawa nafsu, terjauh dari perbuatan dosa dan salah” (Aqidah Islam, hal. 174).

 5. Merupakan makhluk rohani, tidak makan dan tidak minum. Berbeza dengan jin, walaupun jin makhluk rohani, tetapi mereka makan, minum dan berkelamin. Semuanya ini tidak ada pada malaikat. Malah malaikat dikurniakan aqal, tetapi tidak dikurniakan nafsu. Sebab itu mereka tidak berkahwin dan tidak berketurunan.

 6. Merupakan hamba Allah yang dimuliakan dan tidak mendahului Allah samada dengan perkataan atau perbuatan, firman Allah: 

 Dan mereka (yang musyrik) berkata: "(Allah) Ar-Rahman mempunyai anak". Maha Sucilah ia. bahkan (Mereka Yang dikatakan menjadi anak Allah itu) ialah hamba-hambaNya Yang dimuliakan. 27. Mereka tidak mendahuluiNya Dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa Yang diperintahkanNya. 28. Allah mengetahui apa Yang di hadapan mereka (yang telah mereka lakukan), dan apa Yang di belakang mereka (yang akan mereka lakukan); dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa Yang diredhai Allah; dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabNya. 

7. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun Iman yang enam. Tidak beriman kepada malaikat menjadikan seseorang itu akan rosak Imannya. Tuan Guru Haji Abdul Hadi menyebut dalam kitabnya (Beriman kepada Malaikat, hal. 2).

 “Malaikat itu termasuk di dalam perkara yang ghaib di mana wujud mereka thabit dengan nas yang tidak boleh diragu dan dipertikaikan. Sesiapa yang engkar menjadi kafir dengan ijma` muslimin bahkan dengan nas al Qur’an, kerana firman Allah dalam surah an Nisa’:

 136: Wahai orang-orang Yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan RasulNya, dan kepada Kitab Al-Quran Yang telah diturunkan kepada RasulNya (Muhammad, s.a.w), dan juga kepada Kitab-kitab suci Yang telah diturunkan dahulu daripada itu. dan sesiapa Yang kufur ingkar kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya dan juga hari akhirat, maka Sesungguhnya ia telah sesat Dengan kesesatan Yang amat jauh. 

 8. Sayyid Sabiq (hal. 183-184) menyebut, “Karya malaikat di alam ruh selain daripada yang ditetapkan antaranya ialah:

 a. Bertasbih (memahasucikan) serta patuh dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Ta`ala, firman Allah dalam surah al A`raf: 

Sesungguhnya mereka (malaikat) Yang ada di sisi Tuhanmu tidak bersikap angkuh (ingkar) daripada beribadat kepadaNya, dan mereka pula bertasbih bagiNya, dan kepadaNyalah jua mereka sujud.

 b. Memikul `arasy sebagaimana firman Nya:

 Malaikat Yang memikul Arasy dan malaikat Yang berada di sekelilingnya, bertasbih memuji Tuhannya; dan beriman kepadanya; serta mereka memohon ampun bagi orang-orang Yang beriman (dengan berdoa merayu): "Wahai Tuhan kami! rahmatMu dan IlmuMu meliputi segala-galanya; maka berilah ampun kepada orang-orang Yang bertaubat serta menurut jalanMu, dan peliharalah mereka dari azab neraka (al Mu’min).

 c. Memberi salam kepada ahli syurga sebagaimana firman Nya:

 23. Iaitu syurga Yang kekal Yang mereka akan memasukinya bersama-sama orang-orang Yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka; sedang malaikat-malaikat pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu; - 24. (memberi hormat Dengan berkata): "Selamat sejahteralah kamu berpanjangan, disebabkan kesabaran kamu. maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu (ar ra`d). 

d. Menyiksa ahli neraka sebagaimana firman Nya: 

Wahai orang-orang Yang beriman! peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka Yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat Yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah Dalam Segala Yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan Segala Yang diperintahkan (at Tahrim). 

9. Umumnya malaikat samada dikenali atau tidak dikenali adalah merupakan makhluk Allah yang berkebajikan, dan sentiasa beribadat kepada Allah. Dr. Harun Din menyebut: "Tiada istilah atau ayat di dalam al Qur'an yang menjelaskan malaikat lebih buruk berbanding dengan syaitan...malaikat adalah makhluk yang tidak pernah derhaka kepada Allah dan melakukan apa sahaja yang diperintahkan (Sinar Harian, Rabu 29 Ogos 2012, hal. 6). Sementara iblis atau syaitan samada dikenali atau tidak mereka adalah makhluk Allah yang derhaka dan tetap membenci kepada kebenaran.

Artikel Penuh...

Monday, August 27, 2012

Syaitan: Beberapa Catatan Ringkas

S iapakah syaitan sebenarnya? Suatu persoalan yang amat menarik. Berkaitan dengan ini penulis suka mengutip apa yang pernah dinukilkan oleh Syed Abdullah Husein, seorang tokoh ulama Universiti al Azhar, Mesir juga sarjana dalam jurusan undang-undang. Menurut beliau dalam bukunya yang bertajuk ‘Menyingkap Rahsia Jin, Syaitan dan Malaikat’ - Alihbahasa oleh Abdullah al Qari Haji Saleh seperti berikut:
  
 “Syaitan adalah segolongan jin yang menderhaka, sombong, pengacau (fasik) dan mereka akan menghadapi kehinaan di hari kiamat. Syaitan itu adalah musuh manusia yang telah pun dikutuk oleh Allah” (Hal: 20 – 21) 

Syaitan juga berketurunan Iblis, Dr. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al Mishbah menyebut; 

“Banyak pakar bahasa berpendapat bahawa kata iblis (ابليس) terambil dari kata Arab (ابلس) ablasa yang bererti putus asa atau dari kata (بلس) balasa yang bererti tiada kebaikannya (al Mishbah 1, hal. 185)

 Untuk membuktikan kebenaran ini Syed Abdullah Husein telah memetik beberapa firman Allah, antaranya:

 • Surah an Nur ayat 21: 21.
 Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; dan sesiapa Yang menurut jejak langkah Syaitan, maka Sesungguhnya Syaitan itu sentiasa menyuruh (pengikut-pengikutnya) melakukan perkara Yang keji dan perbuatan Yang mungkar. dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu, nescaya tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih dari dosanya selama-lamanya; akan tetapi Allah membersihkan sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan (ingatlah Allah Maha Mendengar) lagi Maha mengetahui
.
 • Surah an Nisa’ ayat 38: 
38. Dan juga orang-orang Yang membelanjakan hartanya Dengan menunjuk-nunjuk kepada manusia (riak), dan mereka tidak pula beriman kepada Allah dan tidak juga beriman kepada hari akhirat. dan sesiapa Yang (mengambil) Syaitan itu menjadi kawannya, maka seburuk-buruk kawan ialah syaitan (an Nisa’ :38
)
 • Surah al An`am ayat 112: 112. Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada setengahnya Yang lain kata-kata dusta Yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. oleh itu, biarkanlah mereka dan apa Yang mereka ada-adakan (dari perbuatan Yang kufur dan dusta) itu.

 • Dalam surah al Hasyr :16, Allah berfirman: 16. (Sikap kaum munafik Dengan kaum Yahudi) itu samalah seperti (sikap) Syaitan ketika ia berkata kepada manusia: "Berlaku kufurlah engkau!" setelah orang itu berlaku kufur (dan tetap terkena azab), berkatalah Syaitan kepadanya: "Sesungguhnya Aku adalah berlepas diri daripadamu, kerana sebenarnya Aku takut kepada Allah, Tuhan Yang Menguasai seluruh alam!
"
 • Surah Fathir: 6, firman Allah: 6. Sesungguhnya Syaitan adalah musuh bagi kamu, maka Jadikanlah Dia musuh (yang mesti dijauhi tipu dayanya); sebenarnya Dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi dari penduduk neraka. (Hal: 20 – 21) 

 Sementara dari sudut kerjaya pula syaitan dinyatakan
: • Menjanjikan kefaqiran dan meyuruh melakukan fahsya’ 268. Syaitan itu menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu Dengan kemiskinan dan kepapaan (jika kamu bersedekah atau menderma), dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan Yang keji (bersifat bakhil kedekut); sedang Allah menjanjikan kamu (dengan) keampunan daripadanya serta kelebihan kurniaNya. dan (ingatlah), Allah Maha Luas limpah rahmatNya, lagi sentiasa meliputi pengetahuanNya (al Baqarah: 268).

• Menakut-nakutkan manusia: 
175. Sesungguhnya (pembawa berita) Yang demikian itu ialah Syaitan Yang (bertujuan) menakut-nakutkan (kamu terhadap) pengikut-pengikutnya (kaum kafir musyrik). oleh itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu (jangan cuaikan perintahKu), jika betul kamu orang-orang Yang beriman (ali Imran)

. • Bermati-matian untuk menghalangi manusia dari jalan yang lurus 
16. Iblis berkata: "Oleh kerana Engkau (Wahai Tuhan) menyebabkan daku tersesat (maka) Demi Sesungguhnya Aku akan mengambil tempat menghalangi mereka (dari menjalani) jalanMu Yang lurus; 
17. "Kemudian Aku datangi mereka, dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka; dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur" (al A`raf). 

Allah memberi peringatan kepada manusia antaranya
:
 • Apabila membaca al Qur’an (an Nahl): 98. Oleh itu, apabila Engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah Engkau terlebih dahulu) memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan Syaitan Yang kena rejam.

Artikel Penuh...

Wednesday, August 8, 2012

Beberapa Perkara Mengenai Tahajud

F

irman Allah yang lebih kurang bermaksud:
Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah "sembahyang tahajjud" padanya, sebagai sembahyang tambahan bagimu; semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat Yang Terpuji (al Isra’ 79).

M. Quraish Shihab menyebut, kata tahajjad (تهجد) terambil dari hujud(هجود)  yang bererti tidur, sementara tahajjad yang difahami oleh al Biqa`i bererti tinggalkan tidur untuk melakukan solat. Solat dinamai juga dengan solatul layl, kerana ia dilaksanakan pada waktu malam yang sama dengan waktu tidur. Ada juga yang memahami kata-kata tersebut  dalam erti bangun dan sedar sesudah tidur. Tahajjud kemudian menjadi nama solat tertentu kerana yang melakukannya bangun dari tidurnya untuk melaksanakan solat. Ianya terdiri dari dua sampai lapan rakaat ..........Dalam konteks ini, kita dapat persamakan perintah solat tahajjud di sini dengan perintah-Nya pada awal surah al Muzammil. Lihat Firman Allah yang bermaksud:
6. Sebenarnya sembahyang dan Ibadat malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa), dan lebih tetap betul bacaannya.
 Di sana Allah memerintahkan Rasul saw untuk melaksanakan solat malam sambil menjelaskan bahawa Nasyi’at al-Layl (bangun di waktu malam) adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan (M. Quraish Shihab, Tafsir al Mishbah 7, hal.166).
(Baihaqi, hal. 351) Berdasarkan kepada hadis riwayat Umar al Khattab, terdapat sembilan kelebihan bagi orang yang sentiasa mendirikan solat tahajjud, iaitu lima kelebihan di dunia dan empat kelebihan di akhirat. Lima kelebihan di dunia ialah;
1.    Allah memeliharanya dari bermacam-macam bencana.
2.    Terdapat kesan taat pada wajahnya.
3.    Dicintai oleh orang-orang soleh dan manusia pada umumnya.
4.    Dari mulutnya keluar kata-kata hikmah.
5.    Allah menjadikannya seorang yang bijak (hakim).
Sementara empat kelebihan di akhirat ialah;
1.    Dibangkitkan dari kubur dengan wajah putih berseri.
2.    Hisabnya diringankan.
3.    Meniti sirath secepat kilat.
4.    Menerima suratan amal dengan tangan kanan

Artikel Penuh...

Apalah Hebatnya Api Bila Dibandingkan Dengan Tanah.

A pabila kita menyorot semula kepada kisah pertelingkahan di antara Iblis dengan Adam, maka kita berjumpa dengan peristiwa keingkaran kerana Iblis berasal dari api, tidak mahu tunduk kepada Adam yang berasal dari tanah. Iblis berpandangan api selalu di atas tanah dan kerana yang di atas lebih mulia daripada yang di bawah, maka tidaklah patut yang di atas tunduk kepada yang di bawah. Begitulah pendapat iblis yang ia rasa benar, meskipun terang sekali salahnya.

Namun mengikut Prof. Dr. Tengku H. Baihaqi A.K, apabila dikaji dan direnung secara halus, sebenarnya tanah adalah lebih lebih mulia daripada api. Ini dapat dibuktikan dengan alasan serta beberapa perbandingan berikut, antaranya: 

1. Tanah, jika dimasukkan ke dalamnya biji benih, maka biji benih itu akan tumbuh. Sedangkan api, apabila dimasukkan biji benih ke dalamnya ia akan menjadi hangus dan musnah.

 2. Tanah, keadaannya tetap, tenang dan tidak hilang. Sedangkan api sifatnya tidak tetap, tidak tenang malah melayang-layang dan menghilang.

 3. Tanah menyediakan makanan bagi manusia, haiwan serta tumbuh-tumbuhan. Sedangkan api hanya menghanguskan. 

4. Tanah menjadi tempat istirehat. Sedangkan api tidak boleh menjadi tempat istirehat.

5. Tanah wataknya mandiri, bahkan menjadi tempat hidup dan menjadi tempat kediaman manusia, haiwan dan makhluk lainnya. Sedangkan api tidak boleh menjadi tempat kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

 6. Tanah tidak memerlukan orang membawanya ke mana-mana. Sedangkan api tidak boleh mandiri dan selalu perlu kepada orang yang akan membawanya ke mana saja diperlukan.

7. Tanah tidak memerlukan api, sedangkan api memerlukan tanah untuk menjadi tempatnya memanaskan dan menghanguskan.

8. Tanah tidak boleh dihanyutkan atau dibawa oleh udara kerana keadaannya sangat kukuh. Namun api boleh dihanyutkan atau dibawa oleh udara kerana keadaannya tidak kukuh.

 9. Tanah menyimpan kebaikan dan kerberkatan serta tidak memerlukan penjagaan. Sedangkan api tidak mengandungi kebaikan dan keberkatan, meskipun manfaatnya untuk memasak atau memanaskan, namun harus dijaga supaya tidak padam atau menghanguskan.

 10. Tanah (bumi) berulang-ulang disebut di dalam al Qur’an dengan menerangkan manfaatnya kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan api sedikit sahaja disebut-Nya dan sering penyebutannya berkaitan dengan api azab yang membakar manusia di dalam neraka. 

11. Tanah berulang-ulang disebut Allah mengandungi keberkatan. Sedangkan api tidak disebut demikian, malah sebaliknya menghilangkan atau menghanguskan. 

12. Tanah (bumi) dijadikan Allah sebagai tempat bagi rumah-Nya Baitul Llah (ka`bah). Sedang api dalam hal itu tidak ada gunanya. 

13. Tanah (bumi) mengandungi bahan-bahan galian yang berharga, tidak membakar atau menghanguskiannya. Api tidak mengandungi bahan-bahan galian. 

14. Tanah (bumi) pada permukaannya terdapat sungai-sungai dan danau yang berguna bagi manusia dan makhluk lainnya. Sedangkan api tidak mempunyai perkara-perkara itu. 

15. Tanah (bumi) pada permukaannya terdapat berbagai rezeki untuk makhluk dan laut untuk tempat hidup ikan dan tumbuh-tumbuhan laut. Sedangkan api tidak mempunyai semuanya itu. 

16. Tanah selalu menjuadi keperluan yang kadang-kadang menjadi rebutan dan tidak pernah dibuang atau dimatikan. Sedangkan api, jika perlu dimanfaatkan, tetapi jika tidak perlu lantas dibuang atau dimatikan.

 17. Tanah (bumi) menyimpan air yang menjadi bahan bagi penciptaan makhluk hidup. Sedangkan api tidak menjadi bahan apa pun kecuali sekadar asal bagi penciptaan jin, iblis dan syaitan ( Prof. Dr. Tengku H. Baihaqi A.K. – 900 Materi-Materi Pokok Untuk Dakwah Dan Khutbah, hal. 261-263)

Artikel Penuh...